Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Andrzej Stanisław Śrutwa

Andrzej Stanisław Śrutwa

Radny

Okręg: 13, zdobyte głosy: 105, przynależność:

Status: powołany - 19.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu stała II/7/18 członek
Komisja Rolnictwa stała II/7/18 przewodniczący
Komisja Wspólna doraźna Posiedzenia wspólne komisji członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 15:30:08 Przyjęcie dziennego porządku obrad I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno wstrzymał się
2018-11-19 15:40:34 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania za wyborem radnego na Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy Deszczno na I sesji Rady Gminy Deszczno w dniu 19 listopada 2018r. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-19 15:45:38 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania za wyborem Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Deszczno I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-19 15:52:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Deszczno I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-19 16:11:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Deszczno I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 15:07:38 Przyjęcie porządku obrad II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 16:05:20 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 16:06:42 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 16:08:39 Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Deszczno, ustalenia ich składów osobowych i zakresów działania II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 16:13:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 16:14:25 Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Deszczno II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 16:16:17 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminny Zespół Oświaty w Deszcznie II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 16:17:39 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 16:18:36 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 16:19:57 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. o wydanie opinii w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Deszcznie II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 16:22:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 15:28:18 Przyjęcie porządku obrad III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 15:34:33 Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 15:38:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2019 – 2026 III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 15:41:28 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie – Pani Adriany Kondzior do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej niektórych świadczeń opieki zdrowotnej III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 15:42:43 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie – Pani Adriany Kondzior do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 15:45:25 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 15:48:38 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 15:51:46 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 15:53:59 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Deszczno III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 15:56:25 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Straży Gminnej III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 16:02:53 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej do Urzędu Gminy na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 16:03:51 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi zawartej w piśmie, które wpłynęło do Wójta Gminy Deszczno w sprawie zatrudniania nauczycieli w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Boleminie III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 16:05:17 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi zawartej we wniosku, który wpłynął do Wójta Gminy Deszczno o odwołanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 15:10:14 Przyjęcie porządku obrad IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 15:44:27 Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Deszczno IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 15:47:08 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Deszczno na rok 2019 IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 15:48:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIII/371/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 15:51:30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 15:54:21 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 15:56:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/335/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 15:58:45 Podjęcie uchwaly w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/300/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 16:00:05 Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Deszczno (Bolemin) IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 16:01:30 Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Deszczno (Płonica) IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 16:03:05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 001528F w m. Dzierżów IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 16:05:29 Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 16:07:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 16:21:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2019 - 2026 IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 16:22:23 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręby Glinik, Orzelec, Bolemin IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-13 14:11:19 Przyjęcie porządku obrad V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:12:52 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Deszczno V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:13:41 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/50/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 czerwca 1999r. w sprawie Statutów Samorządu Mieszkańców Wsi gm. Deszczno V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:17:03 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białobłocie V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:17:45 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bolemin V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:18:25 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borek V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:21:06 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzozowiec V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:21:49 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciecierzyce V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:22:24 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Deszczno V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:23:04 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dziersławice V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:23:42 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżów V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:24:30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glinik V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:25:07 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karnin V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:25:44 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kiełpin V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:26:41 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koszęcin V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:27:45 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krasowiec V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:28:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łagodzin V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:29:04 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Maszewo V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:30:00 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niwica V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:30:59 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orzelec V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:31:38 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiedle Poznańskie V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:32:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płonica V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:32:56 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Prądocin V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:33:26 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ulim V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:34:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Deszczno V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:35:13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały zmieniającej statut Związku Celowego Gmin MG-6 V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 14:05:02 Przyjęcie porządku obrad VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 14:11:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr IV/29/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIII/371/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 14:12:12 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/65/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019roku w sprawie przyjęcia uchwały zmieniającej Statut Związku Celowego Gmin MG-6 VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 14:15:48 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/42/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/50/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 czerwca 1999r. w sprawie Statutów Samorządu Mieszkańców Wsi gm. Deszczno VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-03-25 15:31:24 Przyjęcie porządku obrad VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:38:59 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:40:04 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Deszczno VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:42:15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:44:18 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na remont budynku kościoła filialnego w m. Ciecierzyce dla parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Gorzowie Wlkp. (ul. Strażacka 104B) VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:45:09 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku kościoła filialnego w m. Bolemin dla parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:46:15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borku dla parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Jana Nepomucena w Trzebiszewie VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:48:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:52:11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:53:55 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Deszczno w sprawie z wniosku o podjęcie interwencji z dnia 23.11.2018 r. VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:57:37 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2019 roku VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:59:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. działki 279/13 i 279/16 w Brzozowcu) VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 17:00:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. działki 279/15 w Brzozowcu) VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 17:01:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. działki 304/71 w Brzozowcu) VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 17:04:17 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzierżów VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 17:09:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 17:11:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2019 - 2026 VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 17:12:05 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-04-23 16:01:17 Przyjęcie porządku obrad VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-04-23 16:03:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-04-30 15:13:16 Przyjęcie porządku obrad IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-04-30 15:15:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-05-16 15:16:41 Przyjęcie porządku obrad X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-05-16 15:17:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-19 08:35:50 Przyjęcie porządku obrad XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-19 08:41:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-19 08:41:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2019 - 2026 XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-19 08:42:42 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Deszczno w 2019 roku długoterminowego kredytu bankowego XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-19 08:43:42 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Deszczno do ustalania warunków, cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących budynki świetlic wiejskich na terenie Gminy Deszczno XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-19 08:44:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-07-11 15:09:01 Przyjęcie porządku obrad XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-07-11 15:21:12 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-07-11 15:23:54 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-07-11 15:27:58 Uchwała w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-07-11 15:38:20 Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 15:08:13 Przyjęcie porządku obrad XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 15:55:58 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Deszczno XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 15:57:15 Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości na cele publiczne XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 15:58:54 Uchwała w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu i nadania mu Statutu XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 15:59:58 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Deszczno XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:01:21 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów sołectw w Gminie Deszczno XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:04:02 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zasad ustalenia wysokości diet dla radnych i dla zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Deszczno XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:05:05 Uchwała sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:05:51 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:07:28 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:08:27 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:10:22 Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymiany istniejących zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Deszczno” XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:11:41 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/466/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia z zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:13:47 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Deszczno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:15:20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz gminy Deszczno nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa-Polskich Kolei Państwowych S.A. XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:16:59 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:20:46 Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Deszczno z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:22:17 Uchwał w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:28:22 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno w miejscowości Borek XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:32:26 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno w miejscowości Dzierżów XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:33:35 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno w miejscowości Karnin i Deszczno XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:39:18 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno w miejscowości Karnin XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:42:47 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno w miejscowości Prądocin XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:45:23 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno w miejscowości Ulim XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:49:13 Uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Białobłocie XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 15:15:18 Przyjęcie porządku obrad XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 16:04:23 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Deszczno XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 16:05:10 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 16:06:21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Deszczno prawa własności nieruchomości położonej w Karninie XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno przeciw
2019-09-30 16:08:21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 16:10:44 Uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Bolemin XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 16:13:19 Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 16:16:39 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 16:19:32 Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Okręgowego w Gorzowie Wlkp. na kadencję od 2020 do 2023 XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 16:50:00 Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 001413F w m. Osiedle Poznańskie. XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 16:53:12 Uchwała w sprawie określenia zasad wyboru oraz działania Komitetu Rewitalizacji XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 16:54:09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 17:08:50 Uchwała w sprawie sprawie uchylenia uchwały nr VII/73/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku kościoła filialnego w m. Bolemin dla parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 17:10:49 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2019-2026 XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 17:26:54 Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Okręgowego w Gorzowie Wlkp. na kadencję od 2020 do 2023 XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-10-28 14:12:19 Przyjęcie porządku obrad XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-10-28 14:34:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-10-28 14:37:00 Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-10-28 14:39:34 Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-10-28 14:41:28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-10-28 14:43:15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-10-28 14:45:30 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Deszczno XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-10-28 14:49:24 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej do Urzędu Gminy na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-10-28 15:09:07 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-11-25 15:09:16 Przyjęcie porządku obrad XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-11-25 15:34:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu i nadania mu statutu XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-11-25 15:36:26 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Deszczno XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-11-25 15:39:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-11-25 15:42:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2019-2026 XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-12-16 15:19:53 Przyjęcie porządku obrad. XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-12-16 15:44:11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-12-16 15:51:26 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-12-16 15:52:56 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których ostatnim miejscem zamieszkania na pobyt stały była Gmina Deszczno. XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-12-16 15:57:58 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Deszczno, w roku szkolnym 2019/2020 XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-12-16 16:02:11 Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-12-16 16:04:00 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2020-2026 XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-12-16 16:36:17 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno przeciw
2019-12-16 16:40:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zasad ustalenia wysokości diet dla radnych i dla zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Deszczno XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno przeciw
2019-12-16 16:45:21 Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-12-16 16:48:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-12-16 16:50:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Deszczno XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-01-13 15:08:27 Przyjęcie porządku obrad. XIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-01-13 15:10:37 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. XIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-01-13 15:12:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok XIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-01-13 15:15:19 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 XIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-01-13 15:17:12 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Deszczno w latach 2020 – 2028 XIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-01-13 15:18:36 Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości XIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-01-13 15:20:45 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia " Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymiany istniejących zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Deszczno" XIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-01-13 15:21:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów sołectw w Gminie Deszczno XIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-02-10 15:41:30 Przyjęcie porządku obrad. XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-02-10 16:25:48 Projekt uchwały w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-02-10 16:26:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-02-10 16:28:25 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-02-10 16:29:18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-02-10 16:30:45 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-02-10 16:32:34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-02-10 16:34:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 8 lat gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-02-10 16:35:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-02-10 16:36:35 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dla najemcy udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-02-10 16:37:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/383/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Deszczno wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-02-10 16:38:56 Projekt uchwały w sprawie przejęcia na rzecz gminy Deszczno darowizny nieruchomości niezabudowanej będącej własnością osoby fizycznej XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-02-10 16:41:56 Projekt uchwały w sprawie przejęcia na rzecz gminy Deszczno darowizny nieruchomości niezabudowanej będącej własnością osoby fizycznej XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno przeciw
2020-02-10 16:44:37 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciecierzyce XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-02-10 16:46:26 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Glinik XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-02-10 17:05:09 Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia wyborów kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. na kadencję od 2020 do 2023 XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-02-10 17:06:49 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Deszczno na rok 2020 XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-02-10 17:12:18 Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-02-10 17:15:57 Projekt uchwały zmiany Uchwały Nr II/5/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-02-10 17:19:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Deszczno, ustalenia ich składów osobowych i zakresów działania XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-03-09 15:15:30 Przyjęcie porządku obrad. XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-03-09 15:43:45 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-03-09 15:45:18 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/186/20 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie uzupełnienia wyborów kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. na kadencję od 2020 do 2023 XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-03-09 15:47:18 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-03-09 15:48:26 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 8 lat gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-03-09 15:50:08 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2020 roku XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-03-09 15:52:07 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiedle Poznańskie XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-03-09 15:54:03 Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-03-09 15:59:29 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Deszczno XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-03-09 16:04:05 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Deszczno a Powiatem Gorzowskim w spawie uruchomienia w Deszcznie Filii Wydziału Komunikacji XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 15:58:33 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2019 rok (1. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, 2. podjęcie uchwały ). XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:01:54 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2019 rok (1. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2019 rok, 2.zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wniosku Komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019, 3.podjęcie uchwały). XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:06:12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:08:45 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2020-2026. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:12:28 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boleminie XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:15:49 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XX/188/20 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:18:23 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/157/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:20:41 Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 001536F w m.Prądocin. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:22:05 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:23:08 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:24:05 Uchwała w sprawie zezwolenia na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Deszczno. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:26:15 Uchwała w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji Gminy Deszczno na lata 2016-2023 XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-18 08:07:02 Przyjęcie porządku obrad. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-18 08:10:40 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-18 08:12:27 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-07-09 08:14:13 Przyjęcie porządku obrad. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-07-09 08:30:38 Uchwała w sprawie skargi Wojewody Lubuskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. na uchwałę nr XIV/114/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/10 Rady Gminy Deszczno w sprawie zasad ustalenia wysokości diet dla radnych i dla zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Deszczno XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-07-09 08:33:00 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-07-09 08:34:23 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-07-09 08:35:40 Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Prądocin XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-07-09 08:36:58 Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Gorzowskiego realizacji zadania pn.”Przebudowa DP 1399F (ul. Świetlanej) w Osiedlu Poznańskim i DP 1398F (ul. Borkowskiej) w m. Ciecierzyce” XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-07-09 08:40:04 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-08-11 08:07:19 Przyjęcie porządku obrad. XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-08-11 08:10:57 Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Deszczno, w roku szkolnym 2020/2021 XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-08-11 08:12:51 Uchwała w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Deszczno darowizny nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 15:09:24 Przyjęcie porządku obrad. XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:22:32 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:25:27 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Deszczno 2016-2023 XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:35:02 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:37:39 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Deszczno XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:39:42 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Deszczno XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:41:21 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIV/219/20 z dnia 9 lipca 2020 r. XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:42:17 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:43:17 Uchwała w sprawie zezwolenia na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Deszczno XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:44:12 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Deszczno XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:45:11 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:46:09 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:48:04 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetragowym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno będącej w użytkowaniu wieczystym dla użytkownika wieczystego XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:49:15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 5 lat, gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-10-08 15:04:16 Przyjęcie porządku obrad. XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-10-08 15:15:37 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-10-08 15:19:50 Uchwała w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji Gminy Deszczno na lata 2016-2023 XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-10-08 15:23:46 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zasad ustalenia wysokości diet dla radnych i dla zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Deszczno XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-10-08 15:27:16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Deszczno oraz udziału w nieruchomości gruntowej XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-11-30 15:19:57 Przyjęcie porządku obrad XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-11-30 15:53:08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-11-30 15:57:30 Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021 na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzanie kosztorysu inwestorskiego, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją związaną z budową/remontem dróg na terenie gminy Deszczno XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-11-30 16:03:05 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Deszczno XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-11-30 16:05:09 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-11-30 16:08:13 Uchwała w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” w Gminie Deszczno działającego w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-11-30 16:09:37 Uchwała w sprawie odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klub Seniora na terenie Gminy Deszczno XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-11-30 16:12:42 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-11-30 16:16:39 Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-12-21 15:19:55 Przyjęcie porządku obrad XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-12-21 15:33:52 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok (odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, odczytanie opinii Komisji Budżetu, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachubkowej, odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Budżetu i opinii RIO, dyskusja, głosowanie nad projektem uchwały) XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-12-21 15:36:17 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2021-2026 XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-12-21 15:39:30 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-12-21 15:42:06 Uchwała w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-12-21 15:42:58 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Deszczno na rok 2021 XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-12-21 15:44:59 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/46/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-12-21 15:46:48 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Glinik XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-12-21 15:47:53 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiedle Poznańskie XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-12-21 15:49:06 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 15:25:26 Przyjęcie porządku obrad XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 15:42:28 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 15:44:27 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 15:47:56 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 15:50:25 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Deszczno na lata 2021-2027 XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 15:53:04 Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Deszcznie XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 15:54:24 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 15:56:24 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/188/20 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno, ma drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 15:58:57 Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Deszczno XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 16:12:27 Uchwała w sprawie uznania skargi na działania Wójta Gminy Deszczno za zasadną / bezzasadną XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno przeciw
2021-02-01 16:20:08 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych dla których organizatorem jest Gmina Deszczno XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 16:22:14 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2021-2026 XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 16:24:10 Uchwała w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na ternie Gminy Deszczno należnej w 2021 roku XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 16:32:27 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-COV-2 XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 16:34:50 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 16:37:25 Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Deszczno XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 17:11:25 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/466/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 17:06:19 Uchwała w sprawie uznania skargi na działania Wójta Gminy Deszczno za bezzasadną XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 17:09:55 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uchwalenia przez Radę Gminy uchwały w obronie prawd, godności i wolności człowieka XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-22 16:16:23 Przyjęcie porządku obrad XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-22 16:20:07 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-22 16:21:03 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2021-2026 XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-22 16:21:58 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-22 16:27:41 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-22 16:30:34 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-22 16:33:34 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-22 16:35:54 Uchwała w sprawie uchwała intencyjna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-22 16:37:00 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-22 16:39:00 Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Deszcznie XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 15:29:18 Przyjęcie porządku obrad XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 15:44:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 15:45:20 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2021-2026 XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 15:47:46 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/410/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia zespołu klubów dziecięcych XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 15:49:41 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/408/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy nr 2 „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego nr 2 „Bajkowa Przystań” XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 15:51:04 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/328/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań” XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 15:58:48 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2021 roku XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 16:05:40 Uchwała w sprawie uznania skargi na działania Wójta Gminy Deszczno za bezzasadną XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 16:07:42 Uchwała w sprawie uznania skargi na działania Wójta Gminy Deszczno za bezzasadną XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 16:10:34 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 16:11:28 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 16:12:42 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Glinik XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 16:13:31 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Glinik XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 16:15:38 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Deszczno XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 16:16:38 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Deszczno XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 16:19:03 Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości na cele publiczne XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 16:23:11 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:21:06 Przyjęcie porządku obrad. XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:35:53 Uchwała w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Miasto Gorzów Wielkopolski porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”. XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:37:24 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Deszczno na lata 2021-2030 XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:39:00 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/290/21 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2021 roku. XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:40:16 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:43:31 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Deszczno oraz udziału w nieruchomości gruntowej. XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:45:11 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:46:55 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zakupu lokalu i udziału w prawie własności gruntu. XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:49:08 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dla najemcy udziału w prawie własności gruntu stanowiącego własność Gminy Deszczno. XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:51:15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno przeciw
2021-05-10 15:53:27 Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Prądocin XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:56:05 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozpoczęcia aktywnych działań, które mogą wpłynąć na poprawę jakości żywności. XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 16:06:17 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy twardej drogi gminnej oznaczonej nazwą "Zacisze" w Gliniku XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 16:08:11 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 16:11:50 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego aktualizacji Statutu Sołectwa Ulim XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 16:13:52 Uchwała w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Deszczno” XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 16:15:46 Uchwała w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 16:18:54 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Bolemin. XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 16:20:53 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręby Glinik, Orzelec, Bolemin XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 13:09:55 Przyjęcie porządku obrad. XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 14:18:19 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno wotum zaufania (1.zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Deszczno w 2020 roku, 2.debata, 3.podjęcie uchwały). XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 14:22:59 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2020 rok (1. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok, 2. podjęcie uchwały ). XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 14:26:08 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2020 rok (1. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2020 rok, 2.zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wniosku Komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020, 3.podjęcie uchwały). XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 14:59:02 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:06:17 Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Deszczno, w roku szkolnym 2021/2022 XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:08:37 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na remont budynku kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Ulimiu dla Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:10:09 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na remont budynku kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie dla Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:11:07 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku kościoła w m. Bolemin dla Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:12:11 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na remont budynku kościoła filialnego w m. Ciecierzyce dla Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:15:02 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Deszczno na lata 2021- 2028 XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:17:49 Uchwała w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi samorządami oraz zgody na zawarcie przez Gminę Deszczno porozumienia celem opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030” XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:23:37 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/301/21 z dnia 10 maja 2021 r. XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:25:38 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:26:52 Uchwała w sprawie utworzenia Przedszkola w Ulimiu XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:29:34 Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Boleminie XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:31:44 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:34:15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/408/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy nr 2 „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego nr 2 „Bajkowa Przystań”. XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:36:09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/328/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań”. XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:37:11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/409/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy nr 3 „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego nr 3 „Bajkowa Przystań”. XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:39:25 Uchwała w sprawie przejęcia na rzecz gminy Deszczno darowizny nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:40:41 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/307/21 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zakupu lokalu i udziału w prawie własności gruntu. XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:41:34 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za