Przejdź do treści

Beata Tyszer

Zdjęcie: Beata Tyszer
Zdjęcie: Beata Tyszer

Radna

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt beatatyszer@wp.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-06
2 Komisja Bezpieczeństwa stała 2024-05-06

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 15:14:12 Przyjęcie porządku obrad. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 15:21:32 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania za wyborem radnego na Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Deszczno na I sesji Rady Gminy Deszczno w dniu 6 maja 2024 r. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 15:25:59 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania za wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Deszczno I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 15:54:00 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie uchwał: a. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6. b. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego. c. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego. d. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Deszczno, ustalenia ich składów osobowych i zakresów działania. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 16:29:12 Uchwała w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 16:30:26 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 16:31:22 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 16:34:58 Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Deszczno, ustalenia ich składów osobowych i zakresów działania. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 16:43:50 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie uchwał: a. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 16:45:31 Uchwała w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 13:09:55 Przyjęcie porządku obrad. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 14:24:26 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno wotum zaufania (1.zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Deszczno w 2023 roku, 2.debata, 3.podjęcie uchwały). II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 14:25:15 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2023 rok. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 14:34:05 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2023 rok (1. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok 2. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2023 rok, 3.zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wniosku Komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2023, 4.podjęcie uchwały). II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 15:00:46 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Deszczno. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 15:03:15 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr III/9/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 15:04:54 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr III/10/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zasad ustalenia wysokości diet dla radnych i dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy Deszczno. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 15:06:52 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Deszczno. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 15:08:59 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 15:09:57 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Deszczno. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 15:17:57 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę obwodu szkolnego dla ulic Brzozowej oraz Pod Lasem w Osiedlu Poznańskim. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 15:18:46 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 15:20:58 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-24 14:09:29 Przyjęcie porządku obrad. III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-24 14:40:42 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2024 rok. III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-24 14:41:48 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2024-2033. III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-24 14:43:19 Uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Deszczno. III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-24 14:44:23 Uchwała w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne. III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-24 14:45:18 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat. III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-24 14:46:13 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Karnin. III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-24 14:47:15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno. III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-27 15:05:18 Przyjęcie porządku obrad. IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-27 15:07:25 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na Prace restauracyjno-konserwatorskie XVIII-wiecznego szachulcowego kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Boleminie gm. Deszczno. IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-27 15:08:29 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace restauracyjno-konserwatorskie murowanego, neorenesansowego kościoła z 1906 p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borku gm. Deszczno. IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-27 15:09:10 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace restauracyjno-konserwatorskie XIX-wiecznego murowanego kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie, gm. Deszczno. IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-27 15:10:03 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace restauracyjno-konserwatorskie przy klinkierowym kościele z 1876 r., p.w. św. Andrzeja Boboli w Ulimiu, gm. Deszczno. IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za