Przejdź do treści

Krzysztof Janikowski

Zdjęcie: Krzysztof Janikowski
Zdjęcie: Krzysztof Janikowski

Radny

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt krzysztofjanikowski1967@gmail.com

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu stała 2024-05-06
2 Komisja Oświaty stała 2024-05-06

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 15:14:08 Przyjęcie porządku obrad. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 15:21:29 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania za wyborem radnego na Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Deszczno na I sesji Rady Gminy Deszczno w dniu 6 maja 2024 r. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 15:25:56 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania za wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Deszczno I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 15:53:48 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie uchwał: a. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6. b. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego. c. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego. d. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Deszczno, ustalenia ich składów osobowych i zakresów działania. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 16:29:16 Uchwała w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 16:30:24 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 16:31:22 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 16:34:58 Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Deszczno, ustalenia ich składów osobowych i zakresów działania. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 16:42:12 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie uchwał: a. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 16:44:57 Uchwała w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 13:09:43 Przyjęcie porządku obrad. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 14:24:10 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno wotum zaufania (1.zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Deszczno w 2023 roku, 2.debata, 3.podjęcie uchwały). II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 14:25:16 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2023 rok. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 14:34:04 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2023 rok (1. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok 2. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2023 rok, 3.zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wniosku Komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2023, 4.podjęcie uchwały). II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 15:00:44 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Deszczno. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 15:03:14 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr III/9/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 15:04:51 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr III/10/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zasad ustalenia wysokości diet dla radnych i dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy Deszczno. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 15:06:53 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Deszczno. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno wstrzymujący się
2024-05-27 15:08:59 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 15:11:53 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Deszczno. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 15:17:54 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę obwodu szkolnego dla ulic Brzozowej oraz Pod Lasem w Osiedlu Poznańskim. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 15:19:03 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-27 15:20:58 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego. II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno za