Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Deszczno

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Janusz Bugajny

Janusz Bugajny

Radny

Okręg: 9, zdobyte głosy: 190

Status: powołany - 19.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty stała II/7/18 członek
Komisja Rolnictwa stała II/7/18 członek
Komisja Wspólna doraźna Posiedzenia wspólne komisji członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 15:30:08 Przyjęcie dziennego porządku obrad I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-19 15:40:34 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania za wyborem radnego na Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy Deszczno na I sesji Rady Gminy Deszczno w dniu 19 listopada 2018r. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-19 15:45:38 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania za wyborem Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Deszczno I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-19 15:52:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Deszczno I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-19 16:11:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Deszczno I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 15:07:38 Przyjęcie porządku obrad II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 16:05:20 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 16:06:42 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 16:08:39 Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Deszczno, ustalenia ich składów osobowych i zakresów działania II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 16:13:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 16:14:25 Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Deszczno II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 16:16:17 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminny Zespół Oświaty w Deszcznie II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 16:17:39 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 16:18:36 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 16:19:57 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. o wydanie opinii w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Deszcznie II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-11-26 16:22:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 15:28:18 Przyjęcie porządku obrad III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 15:34:33 Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 15:38:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2019 – 2026 III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 15:41:28 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie – Pani Adriany Kondzior do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej niektórych świadczeń opieki zdrowotnej III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 15:42:43 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie – Pani Adriany Kondzior do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 15:45:25 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 15:48:38 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 15:51:46 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 15:53:59 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Deszczno III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 15:56:25 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Straży Gminnej III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 16:02:53 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej do Urzędu Gminy na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 16:03:51 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi zawartej w piśmie, które wpłynęło do Wójta Gminy Deszczno w sprawie zatrudniania nauczycieli w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Boleminie III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2018-12-17 16:05:17 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi zawartej we wniosku, który wpłynął do Wójta Gminy Deszczno o odwołanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 15:10:14 Przyjęcie porządku obrad IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 15:44:27 Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Deszczno IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 15:47:08 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Deszczno na rok 2019 IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 15:48:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIII/371/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 15:51:30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 15:54:21 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 15:56:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/335/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 15:58:45 Podjęcie uchwaly w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/300/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 16:00:05 Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Deszczno (Bolemin) IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 16:01:30 Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Deszczno (Płonica) IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 16:03:05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 001528F w m. Dzierżów IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 16:05:29 Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 16:07:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 16:21:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2019 - 2026 IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-04 16:22:23 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręby Glinik, Orzelec, Bolemin IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-02-13 14:11:19 Przyjęcie porządku obrad V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:12:52 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Deszczno V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:13:41 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/50/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 czerwca 1999r. w sprawie Statutów Samorządu Mieszkańców Wsi gm. Deszczno V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:17:03 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białobłocie V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:17:45 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bolemin V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:18:25 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borek V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:21:06 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzozowiec V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:21:49 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciecierzyce V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:22:24 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Deszczno V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:23:04 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dziersławice V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:23:42 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżów V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:24:30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glinik V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:25:07 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karnin V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:25:44 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kiełpin V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:26:41 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koszęcin V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:27:45 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krasowiec V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:28:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łagodzin V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:29:04 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Maszewo V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:30:00 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niwica V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:30:59 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orzelec V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:31:38 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiedle Poznańskie V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:32:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płonica V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:32:56 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Prądocin V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:33:26 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ulim V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:34:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Deszczno V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-13 14:35:13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały zmieniającej statut Związku Celowego Gmin MG-6 V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 14:05:02 Przyjęcie porządku obrad VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 14:11:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr IV/29/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIII/371/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 14:12:12 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/65/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019roku w sprawie przyjęcia uchwały zmieniającej Statut Związku Celowego Gmin MG-6 VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-02-15 14:15:48 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/42/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/50/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 czerwca 1999r. w sprawie Statutów Samorządu Mieszkańców Wsi gm. Deszczno VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy za
2019-03-25 15:31:24 Przyjęcie porządku obrad VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:38:59 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:40:04 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Deszczno VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:42:15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:44:18 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na remont budynku kościoła filialnego w m. Ciecierzyce dla parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Gorzowie Wlkp. (ul. Strażacka 104B) VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:45:09 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku kościoła filialnego w m. Bolemin dla parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:46:15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borku dla parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Jana Nepomucena w Trzebiszewie VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:48:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:52:11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:53:55 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Deszczno w sprawie z wniosku o podjęcie interwencji z dnia 23.11.2018 r. VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:57:37 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2019 roku VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 16:59:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. działki 279/13 i 279/16 w Brzozowcu) VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 17:00:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. działki 279/15 w Brzozowcu) VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 17:01:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. działki 304/71 w Brzozowcu) VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 17:04:17 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzierżów VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 17:09:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 17:11:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2019 - 2026 VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-03-25 17:12:05 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-04-23 16:01:17 Przyjęcie porządku obrad VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-04-23 16:03:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-04-30 15:13:16 Przyjęcie porządku obrad IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-04-30 15:15:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-10 14:37:40 Przyjęcie porządku obrad XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-10 16:03:53 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno wotum zaufania XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-10 16:06:17 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-10 16:08:55 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2018 rok XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-10 16:12:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Deszczno, ustalenia ich składów osobowych i zakresów działania XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-10 16:14:08 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na bezczynność Wójta Gminy Deszczno w sprawie z wniosku o podjęcie interwencji z dnia 23.11.2018 r. XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-10 16:16:04 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-10 16:17:05 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-10 16:18:26 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-10 16:19:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/85/19 z dnia 25 marca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-10 16:21:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-10 16:22:37 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Deszczno XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-19 08:35:50 Przyjęcie porządku obrad XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-19 08:41:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-19 08:41:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2019 - 2026 XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-19 08:42:42 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Deszczno w 2019 roku długoterminowego kredytu bankowego XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-19 08:43:42 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Deszczno do ustalania warunków, cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących budynki świetlic wiejskich na terenie Gminy Deszczno XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-06-19 08:44:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-07-11 15:09:01 Przyjęcie porządku obrad XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-07-11 15:21:12 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-07-11 15:23:54 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-07-11 15:27:58 Uchwała w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-07-11 15:38:20 Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 15:08:13 Przyjęcie porządku obrad XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 15:55:58 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Deszczno XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 15:57:15 Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości na cele publiczne XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 15:58:54 Uchwała w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu i nadania mu Statutu XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 15:59:58 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Deszczno XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:01:21 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów sołectw w Gminie Deszczno XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:04:02 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zasad ustalenia wysokości diet dla radnych i dla zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Deszczno XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:05:05 Uchwała sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:05:51 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:07:28 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:08:27 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:10:22 Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymiany istniejących zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Deszczno” XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:11:41 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/466/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia z zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:13:47 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Deszczno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:15:20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz gminy Deszczno nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa-Polskich Kolei Państwowych S.A. XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:16:59 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:20:46 Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Deszczno z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:22:17 Uchwał w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:28:22 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno w miejscowości Borek XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:32:26 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno w miejscowości Dzierżów XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:33:35 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno w miejscowości Karnin i Deszczno XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:39:18 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno w miejscowości Karnin XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:42:47 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno w miejscowości Prądocin XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:45:23 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno w miejscowości Ulim XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-08-26 16:49:13 Uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Białobłocie XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 15:15:18 Przyjęcie porządku obrad XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 16:04:23 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Deszczno XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 16:05:10 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 16:06:21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Deszczno prawa własności nieruchomości położonej w Karninie XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno przeciw
2019-09-30 16:08:21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 16:10:44 Uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Bolemin XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 16:13:19 Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 16:16:39 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 16:19:32 Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Okręgowego w Gorzowie Wlkp. na kadencję od 2020 do 2023 XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 16:50:00 Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 001413F w m. Osiedle Poznańskie. XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 16:53:12 Uchwała w sprawie określenia zasad wyboru oraz działania Komitetu Rewitalizacji XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 16:54:09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 17:08:50 Uchwała w sprawie sprawie uchylenia uchwały nr VII/73/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku kościoła filialnego w m. Bolemin dla parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 17:10:49 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2019-2026 XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-09-30 17:26:54 Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Okręgowego w Gorzowie Wlkp. na kadencję od 2020 do 2023 XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-10-28 14:12:19 Przyjęcie porządku obrad XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-10-28 14:34:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-10-28 14:37:00 Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-10-28 14:39:34 Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-10-28 14:41:28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-10-28 14:43:15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-10-28 14:45:30 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Deszczno XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-10-28 14:49:24 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej do Urzędu Gminy na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-10-28 15:09:07 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-11-25 15:09:16 Przyjęcie porządku obrad XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-11-25 15:34:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu i nadania mu statutu XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-11-25 15:36:26 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Deszczno XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-11-25 15:39:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-11-25 15:42:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2019-2026 XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-12-16 15:19:53 Przyjęcie porządku obrad. XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-12-16 15:44:11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-12-16 15:51:26 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-12-16 15:52:56 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których ostatnim miejscem zamieszkania na pobyt stały była Gmina Deszczno. XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-12-16 15:57:58 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Deszczno, w roku szkolnym 2019/2020 XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-12-16 16:02:11 Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-12-16 16:04:00 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2020-2026 XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-12-16 16:36:17 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno przeciw
2019-12-16 16:40:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zasad ustalenia wysokości diet dla radnych i dla zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Deszczno XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno przeciw
2019-12-16 16:45:21 Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-12-16 16:48:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2019-12-16 16:50:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Deszczno XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-03-09 15:15:30 Przyjęcie porządku obrad. XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-03-09 15:43:45 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-03-09 15:45:18 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/186/20 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie uzupełnienia wyborów kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. na kadencję od 2020 do 2023 XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-03-09 15:47:18 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-03-09 15:48:26 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 8 lat gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-03-09 15:50:08 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2020 roku XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-03-09 15:52:07 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiedle Poznańskie XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-03-09 15:54:03 Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-03-09 15:59:29 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Deszczno XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-03-09 16:04:05 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Deszczno a Powiatem Gorzowskim w spawie uruchomienia w Deszcznie Filii Wydziału Komunikacji XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 15:17:02 Przyjęcie porządku obrad. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 15:55:05 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno wotum zaufania (1.zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Deszczno w 2019 roku, 2.debata, 3.podjęcie uchwały). XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 15:58:33 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2019 rok (1. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, 2. podjęcie uchwały ). XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:01:54 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2019 rok (1. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2019 rok, 2.zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wniosku Komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019, 3.podjęcie uchwały). XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:06:12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:08:45 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2020-2026. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:12:28 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boleminie XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:15:49 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XX/188/20 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:18:23 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/157/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:20:41 Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 001536F w m.Prądocin. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:22:05 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:23:08 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:24:05 Uchwała w sprawie zezwolenia na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Deszczno. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-06-15 16:26:15 Uchwała w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji Gminy Deszczno na lata 2016-2023 XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-08-11 08:07:19 Przyjęcie porządku obrad. XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-08-11 08:10:57 Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Deszczno, w roku szkolnym 2020/2021 XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-08-11 08:12:51 Uchwała w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Deszczno darowizny nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 15:09:24 Przyjęcie porządku obrad. XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:22:32 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:25:27 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Deszczno 2016-2023 XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:35:02 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:37:39 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Deszczno XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:39:42 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Deszczno XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:41:21 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIV/219/20 z dnia 9 lipca 2020 r. XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:42:17 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:43:17 Uchwała w sprawie zezwolenia na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Deszczno XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:44:12 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Deszczno XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:45:11 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:46:09 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:48:04 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetragowym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno będącej w użytkowaniu wieczystym dla użytkownika wieczystego XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-09-28 16:49:15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 5 lat, gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-10-08 15:04:16 Przyjęcie porządku obrad. XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-10-08 15:15:37 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-10-08 15:19:50 Uchwała w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji Gminy Deszczno na lata 2016-2023 XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-10-08 15:23:46 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zasad ustalenia wysokości diet dla radnych i dla zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Deszczno XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-10-08 15:27:16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Deszczno oraz udziału w nieruchomości gruntowej XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-11-30 15:19:57 Przyjęcie porządku obrad XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-11-30 15:53:08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-11-30 15:57:30 Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021 na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzanie kosztorysu inwestorskiego, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją związaną z budową/remontem dróg na terenie gminy Deszczno XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-11-30 16:03:05 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Deszczno XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-11-30 16:05:09 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-11-30 16:08:13 Uchwała w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” w Gminie Deszczno działającego w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-11-30 16:09:37 Uchwała w sprawie odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klub Seniora na terenie Gminy Deszczno XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-11-30 16:12:42 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-11-30 16:16:39 Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-12-21 15:19:55 Przyjęcie porządku obrad XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-12-21 15:33:52 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok (odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, odczytanie opinii Komisji Budżetu, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachubkowej, odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Budżetu i opinii RIO, dyskusja, głosowanie nad projektem uchwały) XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-12-21 15:36:17 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2021-2026 XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-12-21 15:39:30 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-12-21 15:42:06 Uchwała w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-12-21 15:42:58 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Deszczno na rok 2021 XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-12-21 15:44:59 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/46/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-12-21 15:46:48 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Glinik XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-12-21 15:47:53 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiedle Poznańskie XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2020-12-21 15:49:06 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 15:25:26 Przyjęcie porządku obrad XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 15:42:28 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 15:44:27 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 15:47:56 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 15:50:25 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Deszczno na lata 2021-2027 XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 15:53:04 Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Deszcznie XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 15:54:24 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 15:56:24 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/188/20 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno, ma drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 15:58:57 Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Deszczno XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 16:12:27 Uchwała w sprawie uznania skargi na działania Wójta Gminy Deszczno za zasadną / bezzasadną XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno przeciw
2021-02-01 16:20:08 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych dla których organizatorem jest Gmina Deszczno XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 16:22:14 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2021-2026 XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 16:24:10 Uchwała w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na ternie Gminy Deszczno należnej w 2021 roku XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 16:32:27 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-COV-2 XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 16:34:50 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 16:37:25 Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Deszczno XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 17:11:25 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/466/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 17:06:19 Uchwała w sprawie uznania skargi na działania Wójta Gminy Deszczno za bezzasadną XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-01 17:09:55 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uchwalenia przez Radę Gminy uchwały w obronie prawd, godności i wolności człowieka XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-22 16:16:23 Przyjęcie porządku obrad XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-22 16:20:07 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-22 16:21:03 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2021-2026 XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-22 16:21:58 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-22 16:27:41 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-22 16:30:34 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-22 16:33:34 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-22 16:35:54 Uchwała w sprawie uchwała intencyjna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-22 16:37:00 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-02-22 16:39:00 Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Deszcznie XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 15:29:18 Przyjęcie porządku obrad XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 15:44:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 15:45:20 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2021-2026 XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 15:47:46 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/410/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia zespołu klubów dziecięcych XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 15:49:41 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/408/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy nr 2 „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego nr 2 „Bajkowa Przystań” XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 15:51:04 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/328/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań” XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 15:52:28 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/409/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy nr 3 „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego nr 3 „Bajkowa Przystań” XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 15:56:37 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/264/21 Rady Gminy Deszczno z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 15:58:48 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2021 roku XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 16:05:40 Uchwała w sprawie uznania skargi na działania Wójta Gminy Deszczno za bezzasadną XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 16:07:42 Uchwała w sprawie uznania skargi na działania Wójta Gminy Deszczno za bezzasadną XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 16:10:34 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 16:11:28 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 16:12:42 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Glinik XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 16:13:31 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Glinik XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 16:15:38 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Deszczno XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 16:16:38 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Deszczno XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 16:19:03 Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości na cele publiczne XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-03-15 16:23:11 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:21:06 Przyjęcie porządku obrad. XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:35:53 Uchwała w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Miasto Gorzów Wielkopolski porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”. XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:37:24 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Deszczno na lata 2021-2030 XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:39:00 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/290/21 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2021 roku. XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:40:16 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:43:31 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dla najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Deszczno oraz udziału w nieruchomości gruntowej. XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:45:11 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:46:55 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zakupu lokalu i udziału w prawie własności gruntu. XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:49:08 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dla najemcy udziału w prawie własności gruntu stanowiącego własność Gminy Deszczno. XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:51:15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno przeciw
2021-05-10 15:53:27 Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Prądocin XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 15:56:05 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozpoczęcia aktywnych działań, które mogą wpłynąć na poprawę jakości żywności. XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 16:06:17 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy twardej drogi gminnej oznaczonej nazwą "Zacisze" w Gliniku XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 16:08:11 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 16:11:50 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego aktualizacji Statutu Sołectwa Ulim XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 16:13:52 Uchwała w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Deszczno” XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 16:15:46 Uchwała w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 16:18:54 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Bolemin. XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-05-10 16:20:53 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręby Glinik, Orzelec, Bolemin XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 13:09:55 Przyjęcie porządku obrad. XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 14:18:19 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno wotum zaufania (1.zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Deszczno w 2020 roku, 2.debata, 3.podjęcie uchwały). XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 14:22:59 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2020 rok (1. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok, 2. podjęcie uchwały ). XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 14:26:08 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2020 rok (1. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2020 rok, 2.zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wniosku Komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020, 3.podjęcie uchwały). XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 14:59:02 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:06:17 Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Deszczno, w roku szkolnym 2021/2022 XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:08:37 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na remont budynku kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Ulimiu dla Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:10:09 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na remont budynku kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie dla Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:11:07 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku kościoła w m. Bolemin dla Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:12:11 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na remont budynku kościoła filialnego w m. Ciecierzyce dla Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:15:02 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Deszczno na lata 2021- 2028 XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:17:49 Uchwała w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi samorządami oraz zgody na zawarcie przez Gminę Deszczno porozumienia celem opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030” XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:23:37 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/301/21 z dnia 10 maja 2021 r. XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:25:38 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:26:52 Uchwała w sprawie utworzenia Przedszkola w Ulimiu XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:29:34 Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Boleminie XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:31:44 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:34:15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/408/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy nr 2 „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego nr 2 „Bajkowa Przystań”. XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:36:09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/328/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań”. XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:37:11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/409/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy nr 3 „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego nr 3 „Bajkowa Przystań”. XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:39:25 Uchwała w sprawie przejęcia na rzecz gminy Deszczno darowizny nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:40:41 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/307/21 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zakupu lokalu i udziału w prawie własności gruntu. XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-06-14 15:41:34 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-07-06 15:21:22 Przyjęcie porządku obrad XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-07-06 15:24:53 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-07-06 15:26:32 Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Deszczno na rok szkolny 2021/2022 XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-07-06 15:29:06 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-07-06 15:30:57 Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Boleminie XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-07-06 15:33:46 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Deszczno na czas oznaczony do lat 5 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-07-19 16:07:06 Przyjęcie porządku obrad XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-07-19 16:09:09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-07-19 16:11:53 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-07-19 16:13:05 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-07-19 16:13:35 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-07-19 16:15:30 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie odmowy wyróżnienia finansowego dla Gmin które osiągną wysokie wskaźniki wyszczepialności XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-08-30 15:18:55 Przyjęcie porządku obrad XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-08-30 16:40:47 Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzanie kosztorysu inwestorskiego, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją związaną z budową/remontem dróg na terenie gminy Deszczno. XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-08-30 16:44:51 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/257/21 z dnia 01 lutego 2021 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-08-30 16:49:46 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Kiełpin. XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-08-30 16:51:19 Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-08-30 16:52:42 Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 001539 F w Prądocinie XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-08-30 16:54:23 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-08-30 16:57:25 Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-08-30 16:58:40 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-08-30 16:59:54 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gospodarstwa Rolnego na terenie Gminy Deszczno XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-08-30 17:02:59 Uchwała w sprawie w sprawie nieodpłatnego przyjęcia darowizny nieruchomości na cele publiczne XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-08-30 17:05:06 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/331/21 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Ulimiu XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-10-04 15:07:56 Przyjęcie porządku obrad XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-10-04 16:32:02 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-10-04 16:39:54 Uchwała w sprawie udzielenia Województwu Lubuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. ”Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektu w ramach programu Kolej+” XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-10-04 16:36:51 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na Cmentarzach Komunalnych na terenie Gminy Deszczno. XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-10-04 16:38:36 Uchwała w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6 XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-10-04 16:33:42 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie współpracy na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej w ramach projektu pn. ”Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód”. XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-10-04 16:41:14 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Deszczno XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-10-04 16:43:53 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-10-04 16:47:45 Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Deszczno. XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-10-04 16:49:33 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-10-04 16:51:07 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-10-04 16:52:33 Uchwała w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Deszczno darowizny nieruchomości będącej własnością osób fizycznych XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-10-04 16:56:27 Uchwała w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-10-04 17:00:24 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Deszczno na czas oznaczony do lat 5 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-10-04 17:02:00 Uchwała w sprawie nieodpłatnego przyjęcia darowizny nieruchomości na cele publiczne XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-10-04 17:03:10 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ulim XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-10-04 17:06:22 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręby Brzozowiec i Borek. XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-11-22 15:17:48 Przyjęcie porządku obrad. XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-11-22 15:55:55 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok. XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-11-22 15:58:12 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2021-2026. XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-11-22 16:06:29 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Deszczno. XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-11-22 16:08:29 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/279/21 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-11-22 16:11:32 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Deszczno na lata 2021-2030. XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-11-22 16:13:43 Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy nr 1 oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego nr 1. XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-11-22 16:14:25 Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy nr 2 oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego nr 2. XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-11-22 16:15:43 Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy nr 3 oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego nr 3. XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-11-22 16:18:47 Uchwała w sprawie utworzenia zespołu klubów dziecięcych. XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-11-22 16:21:00 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-11-22 16:22:55 Uchwała w sprawie przejęcia na rzecz gminy Deszczno darowizny nieruchomości będącej własnością osób fizycznych. XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-11-22 16:24:52 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/368/21 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Deszczno. XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-12-20 15:13:57 Przyjęcie porządku obrad. XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-12-20 16:04:17 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok (odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, odczytanie opinii Komisji Budżetu, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Budżetu i opinii RIO, dyskusja, głosowanie nad projektem uchwały). XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-12-20 16:04:50 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2022-2030. XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-12-20 16:07:43 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok. XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-12-20 16:10:13 Uchwała w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-12-20 16:30:42 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Deszczno z dnia 22 lutego 2021 r., nr XXXI/278/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-12-20 16:32:19 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Deszczno na rok 2022. XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-12-20 16:34:46 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/354/2018 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno. XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-12-20 16:36:44 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/99/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Deszczno. XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-12-20 16:38:49 Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy nr 1 oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego nr 1. XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-12-20 16:39:45 Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy nr 2 oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego nr 2. XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-12-20 16:41:13 Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy nr 3 oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego nr 3. XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-12-20 16:42:48 Uchwała w sprawie utworzenia zespołu klubów dziecięcych. XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2021-12-20 16:45:19 Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-02-14 15:29:27 Przyjęcie porządku obrad. XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-02-14 16:12:18 Przyjęcie stanowiska w sprawie utworzenia Oddziału Kardiochirurgii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-02-14 16:16:42 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok. XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-02-14 16:18:02 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-02-14 16:19:38 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-02-14 16:22:18 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021. XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-02-14 16:24:38 Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ulimiu poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-02-14 16:25:22 Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleminie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-02-14 16:26:52 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie. XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-02-14 16:27:50 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Deszczno. XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-02-14 16:28:44 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łagodzin. XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-02-14 16:29:34 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ulim. XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-02-14 16:30:21 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzierżów. XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno wstrzymał się
2022-02-14 16:33:41 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Deszczno na czas oznaczony do lat 5 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-02-14 16:37:08 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Deszczno. XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-02-14 16:38:36 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/401/21 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno. XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-02-14 16:39:54 Uchwała w sprawie przejęcia na rzecz gminy Deszczno darowizny nieruchomości będącej własnością osób fizycznych. XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-03-28 15:18:34 Przyjęcie porządku obrad. XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-03-28 15:39:41 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok. XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-03-28 15:42:34 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023. XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-03-28 15:44:26 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/420/22 Rady Gminy Deszczno z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy. XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-03-28 15:47:44 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2022 roku. XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-03-28 15:50:27 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Deszczno w latach 2022 – 2028. XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-03-28 15:52:50 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno. XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-03-28 15:54:29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Deszczno na czas oznaczony do lat 2 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-03-28 15:55:37 Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-03-28 15:56:43 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Deszczno. XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-03-28 15:57:43 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno. XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-03-28 15:58:56 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/301/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013 roku. XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-03-28 15:59:58 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Deszczno. XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-03-28 16:02:35 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Glinik. XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-03-28 16:04:04 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiedle Poznańskie. XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-03-28 16:05:10 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądocin. XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-04-06 15:14:41 Przyjęcie porządku obrad. XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-04-06 15:17:29 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok. XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-04-06 15:23:33 Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-04-27 15:14:30 Przyjęcie porządku obrad. XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-04-27 15:19:26 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok. XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-04-27 15:20:33 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030. XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-04-27 15:31:43 Uchwała w sprawie regulaminu korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących budynki świetlic wiejskich na terenie Gminy Deszczno. XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-04-27 15:33:43 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.(ŚDS) XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-04-27 15:34:26 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.(OPS) XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-04-27 15:36:55 Uchwała w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-05-30 15:16:07 Przyjęcie porządku obrad. XLVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-05-30 15:21:50 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok. XLVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-05-30 15:34:47 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030. XLVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-05-30 15:37:02 Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Deszczno na rok szkolny 2022/2023. XLVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-05-30 15:38:14 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. XLVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-05-30 15:39:45 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/443/22 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. XLVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-05-30 15:41:10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/426/22 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2022 roku. XLVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-06-20 15:03:59 Przyjęcie porządku obrad. XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-06-20 15:54:04 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno wotum zaufania (1.zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Deszczno w 2021 roku, 2.debata, 3.podjęcie uchwały). XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-06-20 15:57:00 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2021 rok (1. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok, 2. podjęcie uchwały ). XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-06-20 16:03:46 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2021 rok (1. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2021 rok, 2.zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wniosku Komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021, 3.podjęcie uchwały). XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-06-20 16:37:56 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok. XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-06-20 16:38:40 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2022-2030. XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-06-20 16:39:54 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-06-20 16:44:51 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów sołectw w Gminie Deszczno. XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-06-20 16:47:09 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Kiełpin. XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-06-20 16:50:51 Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 001827F w m. Ulim. XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-06-20 16:53:21 Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia ogólnonarodowego podlegającego komunalizacji. XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-08-29 15:15:35 Przyjęcie porządku obrad. XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-08-29 15:55:16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok. XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-08-29 15:56:09 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2022-2030. XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-08-29 16:08:48 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski. XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-08-29 16:11:19 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Deszczno. XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-08-29 16:13:31 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr L/424/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Deszczno. XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-08-29 16:15:21 Uchwała w sprawie przyjęcia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości na cele publiczne. XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-08-29 16:16:33 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno. XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-08-29 16:18:27 Uchwała w sprawie przejęcia na rzecz gminy Deszczno darowizny nieruchomości będącej własnością osób fizycznych. XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-08-29 16:19:42 Uchwała w sprawie nieodpłatnego przyjęcia darowizny nieruchomości na cele publiczne. XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-08-29 16:21:18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/131/2015 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin. XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-08-29 16:22:14 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzierżów. XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-08-29 16:23:25 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ulim. XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-08-29 16:25:03 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Deszczno. XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-08-29 16:26:26 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/293/2013 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ulim. XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-09-26 15:09:10 Przyjęcie porządku obrad. XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-09-26 15:37:35 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok. XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-09-26 15:39:01 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2022-2030. XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-09-26 15:40:23 Uchwała w sprawie nieodpłatnego przyjęcia darowizny nieruchomości na cele publiczne. XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-09-26 15:42:56 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno. XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-09-26 15:45:28 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/274/2017 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Deszczno. XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-09-26 15:49:06 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku kościoła w m. Bolemin dla Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-09-26 15:50:06 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na remont budynku kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Ulimiu dla Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-09-26 15:51:11 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na remont budynku kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie dla Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-09-26 15:53:46 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-09-26 15:56:14 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu. XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-09-26 15:58:23 Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 001827F w m. Ulim. XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-09-26 15:59:57 Uchwała w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Boleminie, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-09-26 16:01:14 Uchwała w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej w Ulimiu, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-10-24 15:09:43 Przyjęcie porządku obrad. L Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-10-24 16:01:02 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok. L Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-10-24 16:01:56 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2022-2030. L Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-10-24 16:03:13 Uchwała intencyjna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. L Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-10-24 16:11:11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/457/22 z dnia 20 czerwca 2022 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. L Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-10-24 16:12:41 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/478/22 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia darowizny nieruchomości na cele publiczne. L Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-10-24 16:16:45 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Deszczno na lata 2022-2025 L Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-10-24 16:21:29 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/488/22 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ulimiu poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. L Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-10-24 16:22:58 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/487/22 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Boleminie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. L Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-10-24 16:26:10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno. L Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-11-10 15:54:10 Przyjęcie porządku obrad. LI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-11-10 15:56:31 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok. LI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-11-10 15:58:36 Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. LI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-11-10 15:59:46 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno. LI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-11-10 16:00:51 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiedle Poznańskie. LI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-11-28 15:19:13 Przyjęcie porządku obrad. LII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-11-28 15:23:55 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok. LII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-11-28 15:26:48 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Deszczno. LII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-11-28 15:28:13 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. LII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-11-28 15:30:56 Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. LII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-11-28 15:32:47 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno. LII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-11-28 15:35:24 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. LII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2022-11-28 15:38:26 Uchwała w sprawie zmiany uchwały XXXIII/302/21 z dnia 10 maja 2021 r., w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Deszczno na lata 2021-2030. LII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-01-09 16:17:54 Przyjęcie porządku obrad. LIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-01-09 16:20:37 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok. LIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-01-09 16:22:26 Uchwała w sprawie regulaminu korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących budynki świetlic wiejskich na terenie Gminy Deszczno. LIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-01-09 16:23:46 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno.(Bolemin) LIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-01-09 16:24:55 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno.(Dzierżów) LIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-01-09 16:29:51 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Deszczno.(działania urzędu) LIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-01-09 16:33:17 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Deszczno.(dostęp do danych) LIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-01-09 16:35:30 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o upamiętnienie szóstej rocznicy intronizacji Chrystusa Króla Polski w Krakowie Łagiewnikach i potwierdzenie statusu cywilizacyjnego tutejszej gminy. LIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-01-30 15:11:11 Przyjęcie porządku obrad. LV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-01-30 15:39:41 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok. LV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-01-30 15:42:12 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2023-2030. LV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-01-30 15:46:17 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. LV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-01-30 15:48:05 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku kościoła w m. Borek dla Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. LV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-01-30 15:49:48 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku kościoła w m. Ciecierzyce dla Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. LV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-01-30 15:52:13 Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. LV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-01-30 15:54:42 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. LV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-01-30 15:57:20 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Deszczno. LV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-02-24 12:02:16 Przyjęcie porządku obrad. LVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-02-24 12:05:37 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok. LVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-03-13 15:38:33 Przyjęcie porządku obrad. LVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-03-13 16:18:12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok. LVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-03-13 16:19:58 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2023-2030. LVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-03-13 16:26:08 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych dla których organizatorem jest Gmina Deszczno. LVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-03-13 16:28:57 Uchwała w sprawie zmiany uchwały LII/508/22 z dnia 28 listopada 2022 r., w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Deszczno na lata 2021-2030. LVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-03-13 16:31:55 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2023 roku. LVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-03-13 16:33:42 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat. LVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-03-13 16:35:42 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Deszczno. LVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-04-03 15:07:53 Przyjęcie porządku obrad. LVIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-04-03 15:16:19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok. LVIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-04-03 15:17:11 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2023-2030. LVIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-04-03 15:20:42 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Deszczno. LVIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-04-03 15:22:26 Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno. LVIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-04-03 15:23:43 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/361/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 listopada 2013 roku. LVIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-04-03 15:26:31 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno.(działka 195/8) LVIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-04-03 15:27:21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno.(działka 195/9) LVIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-05-29 14:14:08 Przyjęcie porządku obrad. LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-05-29 15:25:40 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno wotum zaufania (1.zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Deszczno w 2022 roku, 2.debata, 3.podjęcie uchwały). LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-05-29 15:30:05 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2022 rok (1. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok, 2. podjęcie uchwały ). LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-05-29 15:33:50 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2022 rok (1. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2022 rok, 2.zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wniosku Komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2022, 3.podjęcie uchwały). LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-05-29 16:00:44 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok. LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-05-29 16:02:01 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2023-2030. LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-05-29 16:03:07 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LV/525/23 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-05-29 16:03:57 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. (Prądocin) LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-05-29 16:06:52 Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Deszczno. LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-05-29 16:08:24 Uchwała w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego. LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-05-29 16:10:31 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Deszczno w latach 2023 – 2028. LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-05-29 16:11:54 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LVII/536/23 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2023 roku. LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-05-29 16:13:15 Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. (245) LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-05-29 16:14:06 Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.(256) LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-05-29 16:15:07 Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.(264) LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-05-29 16:16:23 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno. LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-05-29 16:17:29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat. LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-05-29 16:18:24 Uchwała w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne. LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-05-29 16:20:02 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/361/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 listopada 2013 roku. LIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-06-20 14:39:14 Przyjęcie porządku obrad. LX NADZWYCZAJNA SESJA RADY DESZCZNO za
2023-06-20 14:43:14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok. LX NADZWYCZAJNA SESJA RADY DESZCZNO za
2023-06-20 14:44:01 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2023-2030. LX NADZWYCZAJNA SESJA RADY DESZCZNO za
2023-06-20 14:45:41 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. LX NADZWYCZAJNA SESJA RADY DESZCZNO za
2023-06-20 14:46:46 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno. LX NADZWYCZAJNA SESJA RADY DESZCZNO za
2023-06-20 14:47:58 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. (264) LX NADZWYCZAJNA SESJA RADY DESZCZNO za
2023-06-20 14:48:37 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.(245) LX NADZWYCZAJNA SESJA RADY DESZCZNO za
2023-07-17 15:08:36 Przyjęcie porządku obrad. LXI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-07-17 15:18:21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok. LXI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-07-17 15:21:10 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Krzeszyce w zakresie wykonania dokumentacji projektowej drogi Rudnica – Kiełpin w Gminach Krzeszyce i Deszczno. LXI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-07-17 15:22:08 Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024. LXI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-07-17 15:25:04 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Deszczno jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. LXI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-07-17 15:31:13 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Deszczno oraz określenia granic ich obwodów. LXI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-07-17 15:32:13 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. LXI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-07-17 15:33:32 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat. LXI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-09-04 16:21:24 Przyjęcie porządku obrad. LXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno. za
2023-09-04 17:24:47 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok. LXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno. za
2023-09-04 17:26:13 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2023-2030. LXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno. za
2023-09-04 17:26:54 Uchwała w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Deszczno w 2023 roku długoterminowego kredytu bankowego. LXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno. za
2023-09-04 17:28:11 Uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. LXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno. za
2023-09-04 17:29:32 Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. LXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno. za
2023-09-04 17:31:04 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno służebnością gruntową. LXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno. za
2023-09-04 17:32:38 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat. LXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno. za
2023-09-04 17:34:03 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ulim. LXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno. za
2023-09-04 17:36:29 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzierżów. LXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno. przeciw
2023-09-04 17:38:29 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/82/19 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzierżów. LXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno. za
2023-09-04 17:39:34 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Deszczno na czas oznaczony do lat 5 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. LXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno. za
2023-10-09 15:11:29 Przyjęcie porządku obrad. LXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-10-09 15:56:51 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok. LXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-10-09 15:57:42 Uchwała w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Deszczno w 2023 roku długoterminowego kredytu bankowego. LXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-10-09 16:00:33 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Deszczno na lata 2023-2025”. LXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-10-09 16:03:11 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania członka Rady Sołeckiej w m. Brzozowiec. LXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-10-09 16:33:17 Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim na kadencję 2024-2027 LXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-10-30 15:07:16 Przyjęcie porządku obrad. LXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-10-30 15:15:20 Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na rok 2024. LXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-11-27 15:29:45 Przyjęcie porządku obrad. LXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-11-27 16:52:57 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok. LXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-11-27 16:53:50 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2023-2030. LXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-11-27 16:55:24 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Deszczno. LXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-11-27 16:58:07 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/118/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. LXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-11-27 17:00:41 Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego. LXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-11-27 17:02:39 Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. LXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-11-27 17:04:35 Uchwała w sprawie zmiany XVII/153/2019 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu i nadania mu statutu. LXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-11-27 17:06:01 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno. LXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-11-27 17:07:31 Uchwała w sprawie przejęcia na rzecz gminy Deszczno darowizny nieruchomości będącej własnością osób fizycznych. LXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-11-27 17:08:38 Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo. LXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-11-27 17:09:53 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łagodzin. LXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-11-27 17:11:16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/587/23 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 września 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ulim. LXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO za
2023-12-18 15:09:44 Przyjęcie porządku obrad. LXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-12-18 16:57:53 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2024 rok. LXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-12-18 17:00:05 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2024-2033. LXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-12-18 17:01:56 Uchwała w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. LXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-12-18 17:04:00 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok. LXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-12-18 17:05:39 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2023-2030. LXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-12-18 17:10:43 Uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. LXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-12-18 17:13:57 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LV/525/23 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 stycznia 2023 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. LXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-12-18 17:16:03 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Deszczno na rok 2024. LXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-12-18 17:20:02 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu. LXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-12-18 17:23:59 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. LXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-12-18 17:25:52 Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. LXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2023-12-18 17:32:19 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. LXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-01-29 15:07:13 Przyjęcie porządku obrad. LXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-01-29 15:35:26 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2024 rok. LXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-01-29 15:36:20 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2024-2033. LXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-01-29 15:37:11 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. LXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-01-29 15:40:39 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu. LXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-01-29 15:41:56 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Deszczno. LXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-02-08 15:04:50 Przyjęcie porządku obrad. LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-02-08 15:08:04 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Deszczno porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Krzeszyce prowadzenia zadania pn.: "Projekt budowlany drogi Rudnica-Kiełpin w Gminach Krzeszyce i Deszczno w Powiatach Sulęcińskim i Gorzowskim oraz dojazd do cmentarza w Rudnicy". LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-02-08 15:08:34 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzeszyce. LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-02-08 15:10:36 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o powołanie Gminnej Rady Seniorów. LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-02-08 15:11:30 Uchwała w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Deszcznie i nadania jej statutu. LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-02-27 15:18:04 Przyjęcie porządku obrad. LXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-02-27 15:52:51 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2024 rok. LXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-02-27 15:53:29 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2024-2033. LXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-02-27 15:54:07 Uchwała w sprawie intencyjna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. LXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-02-27 15:56:14